PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Jelen te vodi na Lovefest“

blog image

Molimo Vas da pažljivo pročitate Pravila konkursa („Pravila“). Prijavom na nagradni konkurs (kao što je definisano u nastavku), slažete se da ćete biti obavezani ovim Pravilima.

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator takmičenja je Apatinska pivara d.o.o. Apatin, sa sedištem u Apatinu, Trg Oslobođenja 5, kontakt telefon: +381 11 30 72 400 , kontakt e-mail: info.apa@molsoncoors.com (u daljem tekstu: Organizator ili Apatinska pivara d.o.o.)
Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa kojim će biti nagrađeni učesnici konkursa pod nazivom „Jelen te vodi na Lovefest“ (u daljem tekstu „Konkurs“) koji će se sprovoditi prema ovde utvrđenim i definisanim Pravilima.
1.2. Naziv konkursa je „Jelen te vodi na Lovefest“.
1.3. Konkurs počinje u utorak 12.07.2022. u 12 časova i održava se u 3 nedeljna nagradna ciklusa (u daljem tekstu „Trajanje konkursa“), i to na sledeći način :
• Prve nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 12.07.2022. u12h, konkurs traje 6 dana, zaključno sa nedeljom, 17.07.2022. u 23:59, a proglašenje nagradjenog učesnika će se vršiti u ponedeljak, 18.07.2022. u 12h.
• Druge nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 19.07. u 12h, konkurs traje 6 dana, zaključno sa nedeljom 24.07.2022. u 23:59, a proglašenje nagradjenog učesnika će se vršiti u ponedeljak, 25.07.2022. u 12h.
• Treće nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 26.07.2022. u 12h, konkurs traje 3 dana, zaključno sa četvrtkom, 28.07.2022. u 23:59, a proglašenje nagradjenog učesnika će se vršiti u petak, 29.07.2022. u 12h.
1.4. Konkurs se organizuje u cilju promocije proizvoda Organizatora, i to piva brenda Jelen pivo.
Organizator je vlasnik registrovanog žiga Jelen Pivo.
1.5. Konkurs se organizuje i sprovodi putem Instagram stranice organizatora – Jelen Pivo (u daljem tekstu: „Instagram stranica“).
1.6. Pobednik Konkursa biće proglašen na način i u rokovima propisanim Pravilima.
1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.
1.8. Predmet konkursa je da fanovi odgovore najkreativnijim odgovorima na postavljeni zadatak u okviru aktivacionih objava na Instagram stranici Jelen piva.
1.9. Nagrade koje se dodeljuju definisane su članom 5. ovih Pravila.

2. Pravo učešća na Konkursu

2.1. Pravo učešća na konkursu imaju: državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koji su stariji od 18 godina.
2.2. Pravo učešća na konkursu nemaju sledeća lica:
2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su na radu kod Organizatora po drugom zakonskom osnovu, kao i njihovi supružnici, roditelji i deca (u daljem tekstu: članovi uže porodice);
2.2.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su na drugi način u radnom odnosu kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizaciji konkursa i/ili imaju pristup podacima u vezi sa organizacijom konkursa, kao i njihovi supružnici, roditelji i deca.
2.2.3. Maloletnici.
U skladu sa svim navedenim, Organizator zadržava pravo da zahteva proveru ispunjenosti ovih uslova i da shodno tome ne dozvoli učešće u konkursu.

3. Trajanje Konkursa

3.1. Konkurs počinje u utorak 12.07.2022. u 12 časova i održava se u 3 nedeljna nagradna ciklusa (u daljem tekstu „Trajanje konkursa“), i to na sledeći način :
• Prve nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 12.07.2022. u12h, konkurs traje 6 dana, zaključno sa nedeljom, 17.07.2022. u 23:59, a proglašenje nagrađenog učesnika će se vršiti u ponedeljak, 18.07.2022. u 12h.
• Druge nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 19.07. u 12h, konkurs traje 6 dana, zaključno sa nedeljom 24.07.2022. u 23:59, a proglašenje nagrađenog učesnika će se vršiti u ponedeljak, 25.07.2022. u 12h.
• Treće nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 26.07.2022. u 12h, konkurs traje 3 dana, zaključno sa četvrtkom, 28.07.2022. u 23:59, a proglašenje nagrađenog učesnika će se vršiti u petak, 29.07.2022. u 12h.

3.2. Po završetku Konkursa, pobednik će biti izabran i proglašen, a na način i pod uslovima definisanim članom 6. Pravila.

4. Mehanizam nagrađivanja

4.1. Nagradni konkurs se sastoji od 3 nagradna zadatka, po jedan (1) svakog nedeljnog ciklusa. Nagradni zadaci će biti objavljivani svakog utorka u 12h na Instagram stranici Jelen Pivo.
Da bi lice steklo pravo učešća na konkursu, potrebno je da u toku trajanja konkursa odgovori samo jednom na aktivacioni zadatak koji će biti postavljen na Instagram stranici Jelen Pivo.
Da bi Učesnik osvojio nagradu, potrebno je da da odgovor koji na najkreativniji način promoviše brend Jelen pivo na zadatak postavljen u tekstu oglasa za aktivaciju, po odluci žirija. Svake nedelje, po tri (3) učesnika koji se, po odluci žirija, odazovu zadatku aktivacije sa najkreativnijom promocijom Brenda, osvojiće nagrade u vidu seta od po dve ulaznice za Lovefest festival.
Ukupan broj dobitnika tokom perioda aktivacije je 9.
4.2. Pravila aktivacije biće objavljena u opisu profila na Instagram stranici Jelen Pivo, kao i na sajtu Jelen pivo (www.jelenpivo.com).
4.3. Konkursni zadaci biće objavljeni u vidu objave na Instagram profilu brenda Jelen pivo.
Prve nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 12.07.2022. u12h. Druge nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 19.07. u 12h, treće nedelje konkursni zadatak biće objavljen u utorak, 26.07.2022. u 12h.
4.4. Jedan učesnik ima pravo da osvoji nagradu samo jednom za vreme trajanja konkursa uključujući sve nagradne nedeljne cikluse. Jedan učesnik može samo jednom da odgovori na svaki Konkursni zadatak, odnosno prvi poslati odgovor će se smatrati važećim. Izmenjeni odgovori neće biti uzeti u obzir prilikom izbora pobednika. Jednom nagradjeni korisnik ne može biti nagradjen u više nagradnih ciklusa.
4.5. Pobednici će biti objavljeni putem Story-ja na Instagram profilu Jelen Pivo. Od dobitnika se očekuje da pošalju privatnu poruku u inboks stranice i dostave sledeće podatke koji će se koristiti isključivo u svrhu dodele nagrada:
• Ime
• Prezime
• Broj telefona
• Kontakt e-mail
• Godina rođenja radi provere ispunjenosti uslova za učešće na Konkursu u pogledu punoletstva, a lica koja su 18 godina navršila u toku 2022. godine, pre učešća na Konkursu, dostavljaju i podatak o mesecu rođenja

4.6. Prihvatanjem pravila učesnik je saglasan i prihvata obaveze propisane Pravilima. Svi dostavljeni podaci moraju biti istiniti i tačni. Prijave u formi koja nije navedena u ovim Pravilima neće se smatrati važećim i neće učestvovati na Konkursu.
4.7. Kriterijum na osnovu kojeg će Učesnici biti rangirani je kreativnost u načinu promocije brenda Jelen pivo - učesnici koji se najkreativnije odazovu na nagradu za aktivaciju odlukom žirija biće proglašeni za pobednike, ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa.
Izbor najkreativnijih odgovora za osvajanje nagrade izvršiće žiri koji čine zaposleni u Organizatoru ili sa njim povezano lice u sledećem sastavu:
Smiljana Jovanović, Brand manager
Bojana Kašiković, Digital & media manager
Učesnici mogu odgovoriti na zadatak aktivacije u komentarima na jasno naznačenom i pripremljenom postu svake nedelje od 12 časova na dan objavljivanja do 23:59 časova na dan zaključenja nagradnog ciklusa.
4.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom sprovodjenja konkursa, bez obzira na uzrok tehničkog kvara, ali će u svakom slučaju angažovati stručnjaka za pružanje tehničkih usluga u vezi sa organizacijom i sprovođenjem Konkursa.
4.9. Sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i komentare učesnici konkursa mogu da prosleđuju u inboks na Instagram stranici https://www.instagram.com/jelenpivo .

5. Vrste i dodela nagrada

5.1. Tokom konkursa biće dodeljeno ukupno 9 poklona. Jedan poklon predstavlja set od dve (2) ulaznice za Lovefest festival. Svake nedelje tri najkreativnija odgovora na konkursni zadatak biće nagrađena sa po dve (2) ulaznice za Lovefest festival.
5.2. Na kraju svakog nedeljnog nagradnog ciklusa biće proglašeni pobednici i biće im dodeljene po dve (2) ulaznice za Lovefest.
Učesnik konkursa može osvojiti samo jedan poklon za sve vreme trajanja konkursa.
5.3. Rezultati aktivacije pod nazivom „Jelen te vodi na Lovefest“ biće objavljivani na kraju svakog nagradnog nedeljnog ciklusa u vidu Instagram Story objave na Jelen pivo Instagram profilu, i to sledećim danima:
Prve nedelje u ponedeljak, 18.07.2022. u 12h, druge nedelje u ponedeljak, 25.07.2022. u 12h, treće nedelje u petak, 29.07.2022. u 12h.
5.4. Organizator ima pravo da odloži proglašenje pobednika iz opravdanih razloga, kao i u slučaju da rok za proglašenje dospeva na neradni dan.
5.5. Učesnik koji je dao neistinite, netačne ili tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju će biti diskvalifikovan. U ovom slučaju, pravo na nagradu ima učesnik koji je, po izboru žirija, dao sledeći najkreativniji odgovor na nagradno pitanje.
5.6. Za takvu zloupotrebu podataka isključivo su odgovorna lica koja su dala netačne podatke ili podatke treće strane.
5.7. Podatak o Učesnicima Konkursa koji su osvojili nagrade biće objavljeni kroz Instagram story i to isključivo u vidu naziva Instagram profila korisnika koji je osvojio nagradu, a najkasnije do završetka promocije konkursa.

6. Preuzimanje nagrade

6.1. Učesnici koji ispunjavaju uslove za nagrade biće pozvani da ostave svoje podatke kako bi mogli da preuzmu svoje nagrade.
6.2. Nakon proglašenja pobednika, dobitnici su u obavezi da ostave svoje podatke (ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa i tačan datum rodjenja) u inboks Instagram stranice Jelen pivo, kako bi mogli da preuzmu nagrade.
6.3. Podaci koje dobitnici nagrada ostave u inbok stranice Jelen pivo na Instagramu neće biti dostupni javnosti i koristiće se isključivo za identifikaciju dobitnika nagrada i preuzimanje nagrada.
6.4. Dobitnici nagrada sa ovog konkursa moraju da se jave porukom u inboks Instagram stranice Jelen pivo, odnosno da ostave navedene podatke odmah po proglašenju pobednika, a najkasnije sutradan do 12 časova.
6.4.1 Ukoliko to ne učine u navedenom roku, smatraće se da su se odrekli nagrade, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem učesniku koji je dao najkreativniji odgovor po izboru žirija.
6.5. Dobitnike nagrada će direktno kontaktirati Organizator festivala Lovefest i putem e-maila poslati elektonske ulaznice.
6.5.1. Preuzimanje nagrade se vrši elektronski, a nakon prethodne provere ličnog dokumenta od strane Organizatora konkursa, kojim se potvrđuje identitet dobitnika, da je državljanin Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i da je dobitnik punoletan.
6.6. Ukoliko iz ličnog dokumenta bude vidljivo da potencijalni Pobednik nije punoletan, nije državljanin Srbije ili nema prebivalište na teritoriji Srbije, ili lice ne može da dokaže svoj identitet, neće moći da preuzme nagrade, tj. karte.
6.7. Ukoliko je dobitnik prilikom slanja u Inbox ostavio netačne podatke i ne prijavi promenu prijavljenih podataka, zbog čega Organizator nije u mogućnosti da mu uruči nagradu, smatraće se da je odustao od nagrade, a sve dalje zahtevi za nagradu smatraće se nevažećim.i bez pravnog dejstva.
Sva pitanja u vezi sa ovom akcijom Organizatoru mogu se postaviti pisanim putem na mejl adresu info.apa@molsoncoors.com ili na Instagram stranici Jelen Pivo u vidu privatne poruke ili u javnim komentarima, tokom trajanja ove akcije.
6.8. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu i/ili posledice nastale korišćenjem nagrade.

7. Podaci o ličnosti

7.1. Obrada vaših podataka o ličnosti prikupljenih tokom realizacije Konkursa vršiće se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) ("Zakon“).
7.2 Rukovalac vašim podacima o ličnosti, kako su navedeni u tački 4.5 ovih Pravila, jeste Apatinska pivara d.o.o., koja za potrebe sprovođenja Konkursa može angažovati obrađivača agenciju za digitalni marketing Executive Group koji će u ime Organizatora, vršiti obradu podataka, na način i u svrhu koju je odredio Organizator, u skladu sa posebnim ugovorom koji je Organizator zaključio sa obrađivačem.
7.3 Obećanje nagrade učinjeno javnim oglasom, u skladu sa primenjivim propisima, stvara obavezu na strani obećavaoca da ispuni obećanje. U skladu sa tim, a u cilju izvršenja obaveze na dodelu i isporuku nagrada obećanih u skladu sa ovim Pravilima, neophodno je da Organizator izvrši obradu vaših podataka o ličnosti.
7.4. U vezi sa tačkom 7.3 ovih Pravila, napominjemo da ne postoji obaveza davanja podataka o ličnosti, odnosno da podatke dostavljate isključivo na dobrovoljnoj osnovi, ali imajte u vidu da ukoliko nam ne dostavite podatke nećemo biti u mogućnosti da vam dodelimo i isporučimo nagradu.
7.5. Pravi osnov obrade vaših podataka o ličnosti je poštovanje pravnih obaveza rukovaoca, odnosno Organizatora, a svrha obrade jeste sprovođenje Konkursa, odnosno dodela i isporuka nagrada.
7.6 Vaše podatke o ličnosti nećemo otkrivati trećim licima, izuzev Organizatoru festivala Lovefest kako je navedeno u tačkama 6.3 i 6.5 ovih Pravila, radi isporuke nagrada, odnosno ulaznica za festival, i obrađivaču koji može u ime Organizatora obrađivati podatke u skladu sa tačkom 7.2 ovih Pravila.
7.7. Vaši podaci će se obrađivati isključivo na teritoriji Republike Srbije i neće biti prenošeni u inostranstvo.
7.8 Za pravila privatnosti u vezi sa korišćenjem društvene mreže Instagram, molimo vas da pročitate Politiku privatnosti Instagrama.
7.9. Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati u periodu koji je nužno neophodan radi ostvarenja svrhe u koju su oni prikupljeni, odnosno za vreme trajanja Konkursa i isporuke nagrada.
7.10 U skladu sa Zakonom, imate pravo da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje vaših podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

8. Diskvalifikacija iz konkursa

8.1. Zabranjena je upotreba bilo koje vrste kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može da ometa, onemogući, naškodi ili zloupotrebi. Ovakvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz takmičenja.
8.2. Svi izmenjeni i uređeni komentari neće biti prihvaćeni kao odgovori i neće biti uvršteni u uži izbor za nagrade.
8.3. Organizator će nadgledati i kontrolisati ceo tok učešća u aktivaciji „Jelen te vodi na Lovefest“ svakog od Učesnika. Za svaki pokušaj zloupotrebe, prevare ili bilo koje druge nezakonite radnje, prema ovim licima, Organizator će preduzeti zakonom propisane mere.

9. Isključenje i ograničenje odgovornosti

9.1. Organizator ne odgovara za štetu koju je pretrpeo Pobednik, a koja je prouzrokovana isključivom radnjom tog lica, kao ni radnjama trećih lica za koje Organizator nije odgovoran.

10. Završne odredbe

10.1. Pitanja o aktivaciji učesnici mogu postaviti na Instagram stranici Jelen Pivo u vidu privatne poruke ili putem mejla info.apa@molsoncoors.com.
10.2. Konkurs se može prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, ili koje nije mogao da predvidi, spreči, otkloni ili izbegne, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.
10.3. O mogućem prekidu konkursa učesnici će biti obavešteni putem Instagram stranice Organizatora: https://www.instagram.com/jelenpivo/ .
10.4. Apatinska pivara obaveštava sve učesnike ovog takmičenja da konkurs ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ne naplaćuje direktno ili indirektno ni na koji način i ni pod kojim uslovima.
Prijavom za učešće na ovom konkursu svaki Učesnik potvrđuje da je upoznat sa pravom Organizatora da ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, beleške, fotografije i druge materijale koje smatra neprihvatljivim, jer nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje promoviše Organizator (poruke koje se odnose na: nasilje, dovođenje maloletnika u vezu sa alkoholom, podsticanje prekomerne konzumacije, povezivanje alkohola i vožnje, pozivanje na nacionalno, versko, rasno ili bilo koje drugo nasilje biće otklonjeni, kao i koje druge vrste netrpeljivosti koje nisu u skladu sa politikom promocije brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju i sl.).
Takođe, prijavom za učešće na ovom konkursu, svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala i da Organizator nije odgovoran za štetu koja može nastati usled zloupotrebe podataka dostavljenih na ovaj način, te da se lični podaci dobitnika, kao što su ime, prezime i kontakt telefon i drugi neophodni za proveru identiteta i punoletstva prikupljaju isključivo u svrhu identifikacije dobitnika poklona i dodele nagrada, kao i da učesnici budu obavešteni o svom pravu da opozove svoju saglasnost na davanje podataka o ličnosti.
10.5. U slučaju spora između Organizatora i učesnika, nadležan je sud u Somboru, a primenjivaće se regulativa Republike Srbije.
10.6. Ova Pravila se objavljuju na web sajtu www.jelenpivo.com i na Instagram stranici Jelen Pivo.
U Beogradu, 07.07.2022. godine.

ORGANIZATOR:
APATINSKA PIVARA APATIN D.O.O.
Igor Vukašinović, Generalni direktor