PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Nikad ne reci nikad darivanju“

blog image

Molimo pažljivo pročitajte Pravila konkursa („Pravila“). Prijavom na nagradni konkurs (kao što je definisano u nastavku), slažete se da ćete biti obavezani ovim Pravilima.

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator nagradnog konkursa je Apatinska pivara Apatin d.o.o. Apatin, sa sedištem u Apatinu, Trg oslobođenja 5, 25260 Apatin, Republika Srbija, matični broj: 08045577, PIB: 100962933, kontakt telefon: +381 11 30 72 400, mail adresa: info.apa@molsoncoors.com (u daljem tekstu: Organizator ili Apatinska pivara d.o.o.). Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa kojim će biti nagrađeni učesnici konkursa pod nazivom „Nikad ne reci nikad Jelen darivanju“ (u daljem tekstu „Konkurs“) koji će se sprovoditi prema ovde utvrđenim i definisanim Pravilima. Pravila se primenjuju na sva lica koja se prijave radi učešća na Konkursu (u daljem tekstu: Učesnici odnosno pojedinačno: Učesnik)
1.2. Naziv konkursa je „Nikad ne reci nikad Jelen darivanju“.
1.3. Konkurs počinje u četvrtak, 16.05.2024. godine u 12:00 časova i traje do 23.05.2024. godine u 23:59 časova. Svako učešće pre ili nakon prethodno navedenog datuma i vremena početka odnosno završetka Konkursa, neće biti uzeto u razmatranje od strane Organizatora. Proglašenje nagrađenih Učesnika će se obaviti u ponedeljak, 27.05.2024. godine u 17h (u daljem tekstu: „Trajanje konkursa“).
1.4. Konkurs se organizuje u cilju promocije proizvoda Organizatora, i to piva brenda Jelen pivo. Organizator je vlasnik registrovanog žiga Jelen Pivo.
1.5. Konkurs se organizuje i sprovodi putem Instagram stranice organizatora – Jelen Pivo https://www.instagram.com/jelenpivo/ (u daljem tekstu: „Instagram stranica“).
1.6. Pobednik Konkursa biće proglašen na način i u rokovima propisanim Pravilima.
1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.
1.8. Predmet konkursa je da fanovi odgovore najkreativnijim odgovorima na postavljeni zadatak u okviru konkursnog zadatka postavljenog na Instagram stranici Jelen pivo https://www.instagram.com/jelenpivo/.
1.9. Nagrade koje se dodeljuju definisane su članom 5. ovih Pravila.

2. Pravo učešća na Konkursu

2.1. Pravo učešća na konkursu imaju: sva fizička lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koji su stariji od 18 godina.
2.2. Pravo učešća na konkursu nemaju sledeća lica:
2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su na radu kod Organizatora po drugom zakonskom osnovu, kao i njihovi supružnici, roditelji i deca (u daljem tekstu: članovi uže porodice);
2.2.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su na drugi način u radnom odnosu kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizaciji Konkursa i/ili imaju pristup podacima u vezi sa organizacijom Konkursa, kao i njihovi supružnici, roditelji i deca.
2.2.3. Maloletnici.
U skladu sa svim navedenim, Organizator zadržava pravo da zahteva proveru ispunjenosti ovih uslova i da shodno tome ne dozvoli učešće u Konkursu. Takođe, ukoliko se neka od lica koja nemaju pravo učešća na Konkursu, prijave na isti, predmetna prijava će se smatrati nevažećom.

3. Trajanje Konkursa

3.1. Konkurs počinje u četvrtak, 16.05.2024. godine u 12:00 časova i traje do 23.05.2024. godine u 23:59 časova, a proglašenje 5 nagrađenih Učesnika koji su u skladu sa Pravilima dali najkreativnije odgovore na nagradni zadatak će biti u ponedeljak, 27.05.2024. godine u 17h u Story objavi na Instagram profilu stranice Jelen pivo https://www.instagram.com/jelenpivo/ i to na način da će Organizator označiti nazive Instagram profila 5 Učesnika koji su osvojili nagrade (u daljem tekstu: „Trajanje konkursa“).

3.2. Po završetku Konkursa, 5 Učesnika koji su dali najkreativnije odgovore su u obavezi da se jave Organizatoru putem direktne poruke na Instagram stranici Jelen pivo i ostave lične podatke neophodne za dostavu poklon paketa u roku od 24 časa, tj. do utorka, 28.05.2024. godine u 17:00 časova.

4. Mehanizam nagrađivanja

4.1. Nagradni konkurs se sastoji od 1 nagradnog zadatka koji će biti objavljen na Instagram stranici Jelen Pivo https://www.instagram.com/jelenpivo/ u periodu od 16.05.2024. godine u 12:00 časova do 23.05.2024. godine u 23:59 časova. Da bi lice steklo pravo učešća na konkursu, potrebno je da :
• Poseti Instagram stranicu Jelen pivo https://www.instagram.com/jelenpivo/ u periodu od 16.05.2024. godine u 12:00 časova do 23.05.2024. godine u 23:59 časova i
• Da pošalje odgovor u vidu komentara (kratke priče, anegdote i sl.) na zadatak na temu „Čemu ste vi rekli NIKAD VIŠE, pa ponovili“, a koji će biti objavljen u vidu posta na navedenoj Instagram stranici, a koji će se po odluci žirija smatrati najkreativnijim. Ukupan broj dobitnika/pobednika je 5.
4.2. Pravila Konkursa će biti objavljena na Instagram stranici Jelen Pivo https://www.instagram.com/jelenpivo/.
4.3. Jedan Učesnik ima pravo da jednom učestvuje na Konkursu, odnosno u slučaju više poslatih odgovora, prvi poslati odgovor će se smatrati važećim. Izmenjeni odgovori neće biti uzeti u obzir prilikom izbora pobednika.
4.4. Dobitnici će biti objavljeni putem Story objave na Instagram profilu Jelen Pivo. Od Dobitnika se očekuje da u roku od 24 časa tj. do 28.05.2024. godine u 17:00 časova pošalju privatnu poruku u inboks stranice i dostave sledeće podatke koji će se koristiti isključivo u svrhu dodele nagrada:
• Ime
• Prezime
• Broj telefona
• Adresa prebivališta odnosno boravišta u Republici Srbiji I to: naziv mesta, poštanski broj mesta, naziv ulice I kućni broj
• Datum rođenja
4.5. Prihvatanjem pravila učesnik je saglasan i prihvata obaveze propisane Pravilima. Svi dostavljeni podaci moraju biti istiniti i tačni. Prijave u formi koja nije navedena u ovim Pravilima neće se smatrati važećim i neće učestvovati na Konkursu.

4.6. Kriterijum na osnovu kojeg će Učesnici biti rangirani je kreativnost - učesnici koji se najkreativnije odazovu na konkursni zadatak odlukom žirija biće proglašeni za Pobednike, ukoliko ispunjavaju ostale uslove konkursa. Kriterijumi za izbor najinteresantnije priče koji će biti uzeti u obzir prilikom ocenjivanja su:
• Da li se kroz objavljenu priču pokazuje originalnost i kreativnost?
• Da li je objavljena priča autentična?
• Da li sadržaj priče odgovara zadatoj temi?
• Objavljena priča ne sme da uključuje prekomernu konzumaciju alkohola i posledice prekomerne konzumacije alkohola.
• Ukupan utisak: Celovit utisak o objavljenoj priči. Izbor najkreativnijih odgovora za osvajanje nagrade izvršiće žiri koji čine zaposleni u Organizatoru ili sa njim povezano lice u sledećem sastavu:
• Ivana Delić, Senior Marketing Manager Local Brands
• Smiljana Jovanović, Brand Manager
• Jovan Đukanović, Junior Brand Manager Učesnici mogu odgovoriti na konkursni zadatak kroz komentar (u vidu kratke priče, anegdote i sl.) na zadatak koji će biti objavljen u vidu posta na navedenoj instagram stranici, a koji će se po odluci žirija smatrati najkreativnijim.
4.7. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili odgovaranja na konkursni zadatak, bez obzira na uzrok tehničkog kvara, ali će u svakom slučaju angažovati stručnjaka za pružanje tehničkih usluga u vezi sa organizacijom i sprovođenjem Konkursa.
4.8. Sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i komentare Učesnici konkursa mogu da prosleđuju u inboks na Instagram stranici https://www.instagram.com/jelenpivo/.

5. Vrste i dodela nagrada

5.1. Tokom konkursa biće dodeljeno ukupno 10 poklona. Jedan poklon predstavlja set od:
• Jednog seta od dve brendirane Jelen čaše 0,33l i
• Jednog paketa od 24 komada Jelen limenki 0,33l.
5.2. Učesnici ne mogu zahtevati drugačiji poklon ili poklon u većoj količini od navedene u prethodnom stavu niti poklon mogu zameniti za novac ili ga preneti na treće lice. Učesnik konkursa može osvojiti samo jedan poklon za sve vreme trajanja Konkursa.
5.3. Organizator se obavezuje da pregleda sve odgovore i da nagradi 5 Učesnika koji prema odluci žirija budu dali najkreatvnije odgovore.
5.4. Organizator ima pravo da odloži proglašenje pobednika iz opravdanih razloga, kao i u slučaju da rok za proglašenje dospeva na neradni dan.
5.5. Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje Učesnika ukoliko:
• Učesnik prekrši Pravila
• Sa Učesnikom nije moguće stupiti u kontakt iz bilo kojeg razloga ili Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 časa od pokušaja kontaktiranja
• Učesnik da neistinite, netačne ili tuđe podatke. U ovom slučaju, pravo na nagradu ima Učesnik koji je, po izboru žirija, dao sledeći najkreativniji odgovor na nagradno pitanje.
5.6. Za takvu zloupotrebu podataka isključivo su odgovorna lica koja su dala netačne podatke ili podatke treće strane. 5.7. Bez obzira na broj odgovora koje jedan Učesnik pošalje u toku trajanja Konkursa, Organizator će važećim smatrati samo odgovor koji je prvi poslat tj. preostali odgovori na konkursni zadatak od strane istog Učesnika će biti smatrani nevažećim. Ukoliko Učesnik svoj odgovor izmeni odnosno obriše svoje prethodne odgovore da bi poslao novi, Organizator će diskvalifikovati tog Učesnika.

6. Preuzimanje nagrade

6.1. Učesnici koji ispunjavaju uslove za nagrade, a nakon objave naziva njihovih profila na Story objavi Instagram stranice https://www.instagram.com/jelenpivo/, su u obavezi da ostave svoje podatke kako bi mogli da preuzmu svoje nagrade.
6.2. Nakon proglašenja pobednika, dobitnici su u obavezi da putem privatne poruke u inboks iste instagram stranice, ostave Organizatoru svoje podatke (ime i prezime, kontakt telefon, datum rođenja i adresu prebivališta odnosno boravišta), kako bi im se mogla uručiti nagrada.
6.3. Podaci koje dobitnici nagrada ostave u inbok stranice Nikšićko pivo na Instagramu neće biti dostupni javnosti i koristiće se isključivo za identifikaciju dobitnika nagrada i preuzimanje nagrada.
6.4. Dobitnici nagrada sa ovog konkursa moraju da se jave porukom u inboks Instagram stranice Jelen pivo, odnosno da ostave navedene podatke odmah po proglašenju pobednika, a najkasnije u roku od 24 časa tj. do utorka, 28.05.2024. godine u 17:00 časova
6.4.1 Ukoliko to ne učine u navedenom roku, smatraće se da su se odrekli nagrade, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem učesniku koji je dao najkreativniji odgovor po izboru žirija.
6.5. Nakon potvrde prijema podataka neophodnih za dostavu od strane Organizatora, Dobitniku će poklon biti poslat na adresu prebivališta odnosno boravišta na teritoriji Republike Srbije I isporučen najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka Konkursa.
6.5.1. Organizator će, posredstvom partnera za isporuku poklona u okviru Konkursa, kontaktirati Dobitnika (putem telefona, tj. pozivom ili slanjem SMS poruke) radi isporuke. Ukoliko lice ne bude zatečeno na adresi prilikom dogovorenog termina isporuke, Organizator neće imati obavezu da isporuku izvrši u drugom terminu.
6.6. Ukoliko Organizator utvrdi da potencijalni Dobitnik nije punoletan ili nema prebivalište odnosno boravište na teritoriji Republike Srbije, ili lice ne može da dokaže svoj identitet, neće moći da preuzme nagrade.
6.7. Ukoliko je dobitnik prilikom slanja u Inbox ostavio netačne podatke i ne prijavi promenu prijavljenih podataka, zbog čega Organizator nije u mogućnosti da mu uruči nagradu, smatraće se da je odustao od nagrade, a svi dalje zahtevi za nagradu smatraće se nevažećim i bez pravnog dejstva.
Sva pitanja u vezi sa ovim Konkursom, Organizatoru se mogu postaviti pisanim putem na Instagram stranici Jelen Pivo u vidu privatne poruke ili u javnim komentarima, tokom trajanja ovog Konkursa.
6.8. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu i/ili posledice nastale korišćenjem nagrade.

7. Podaci o ličnosti

7.1. Učesnik koji je saglasan sa ovim Pravilima je saglasan da Organizator obrađuje njegove lične podatke, tokom trajanja takmičenja na način opisan u ovim Pravilima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: “Zakon”).
7.2. Lične podatke Učesnika koji su dobitnici nagrade i to: ime i prezime, broj telefona, datum rođenja I adresa prebivališta odnosno boravišta na teritoriji Republike Srbije (naziv mesta, poštanski broj, naziv ulice I kućni broj), Organizator će isključivo obrađivati za potrebe sprovođenja nagradnog Konkursa, kao i tehničke detalje u vezi sa Konkursom, koji će uključivati: - identifikaciju Učesnika/Dobitnika, proveru ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na nagradu - provera identiteta, kontaktiranje Dobitnika nagrada i uručenje nagrada
7.3 Svako lice koje učestvuje u Konkursu ima pravo da zahteva obaveštenje, otkrivanje i/ili kopiju podataka koji se na njega odnose i sva prava na osnovu uvida (ispravke, ažuriranja i sl.), kao i pravo da opozove saglasnost za obradu bilo kada slanjem pismenog zahteva na mejl adresu Organizatora info.apa@molsoncoors.com. U slučaju opoziva, lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik gubi pravo na dalje učešće u Konkursu. U slučaju neovlašćene obrade ličnih podataka, svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije.
7.4 Organizator kao rukovalac podacima o ličnosti može angažovati obrađivača, koji će u ime Organizatora vršiti obradu podataka, na način i u svrhu koju je odredio Organizator, a u skladu sa posebnim ugovorom koji je Organizator zaključio sa obrađivačem (npr. radi isporuke poklona).
7.5 Predmet obrade jesu sledeći podaci o ličnosti:
1. ime i prezime Učesnika;
2. datum rođenja Učesnika;
3. kontakt telefon Učesnika;
4. adresa prebivališta, odnosno boravišta Učesnika u Republici Srbiji, tj:
a) naziv mesta;
b) poštanski broj mesta;
c) naziv ulice;
d) kućni broj;
Učestvovanje na Konkursu je dobrovoljno, a što znači da ne postoji obaveza davanja podataka o ličnosti, odnosno da Učesnici podatke dostavljaju isključivo na dobrovoljnoj osnovi. Sa tim u vezi, Organizator upozorava Učesnike da ukoliko nisu dostavljeni potrebni podaci ili nije dat pristanak na obradu podataka o ličnosti, Učesnik neće moći da učestvuje na Konkursu budući da Organizator neće biti u mogućnosti da dodeli i isporuči poklon. Učestvovanjem na Konkursu, te pristankom na Pravila, Učesnici se saglašavaju sa obradom podataka o ličnosti koja je opisana u Pravilima. Podaci o ličnosti neće biti otkrivani trećim licima, osim u slučajevima predviđenim Pravilima ili na zahtev nadležnih organa Republike Srbije, u skladu sa njihovim ovlašćenjima i nadležnostima, u okviru pokrenutih postupaka i u skladu sa važećim propisima. Za vreme trajanja Konkursa, podaci o ličnosti će se skladištiti i obrađivati na teritoriji Republike Srbije. Tokom trajanja Konkursa, ali i nakon njegovog završetka, a do isteka roka za isporuku nagrada, te rešavanja eventualnih reklamacija Učesnika, podaci o ličnosti, u zavisnosti od fizičke lokacije servera na kojem će biti pohranjeni, mogu biti preneti u Holandiju ili drugu zemlju članicu Evropske unije, u vezi sa čim napominjemo da se u konkretnom slučaju prenos podataka o ličnosti vrši na osnovu primerenog nivoa zaštite u smislu Zakona budući da će prenos biti izvršen isključivo u državu potpisnicu Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Prilikom dostavljanja podataka neophodnih za isporuku poklona, i to isključivo imena i prezimena dobitnika, kao i adrese isporuke, Organizator iste dostavlja svom partneru odnosno partnerima koji u konkretnom slučaju imaju svojstvo obrađivača ili korisnika (u zavisnosti od poslova za koje su angažovani povodom isporuke poklona), u vezi sa čim napominjemo da Organizator ove podatke dostavlja partnerima putem elektronske pošte (e-mail). Predmetna elektronska pošta se šalje putem softverskog rešenja Microsoft Outlook, koji je deo paketa Microsoft 365 i koji predstavlja proizvod kompanije Microsoft Corporation sa sedištem u Redmondu (WA) u Sjedinjenim Američkim Državama. Podaci o ličnosti će biti čuvani u periodu koji je nužno neophodan radi ostvarenja svrhe u koju su prikupljeni, odnosno za vreme trajanja Konkursa i isporuke nagrada, kao i rešavanja eventualnih reklamacija Učesnika. Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu čuvati u dužem periodu za potrebe vođenja sudskih i drugih postupaka, odnosno odbrane od pravnih zahteva, ukoliko takva potreba nastane tokom inicijalnog perioda čuvanja podataka, zaključno sa isporukom nagrada. Po isteku roka čuvanja, svi podaci o ličnosti biće trajno uništeni na pogodan način, u zavisnosti od forme u kojoj se čuvaju.
7.6 Prava u pogledu obrade podataka o ličnosti U skladu sa Zakonom, lica na koja se podaci odnose imaju:
1. pravo da zahtevaju pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti;
2. pravo na ograničenje obrade;
3. pravo na prigovor;
4. pravo na prenosivost podataka;
5. pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva; kao i
6. pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Kontakt podaci Organizatora kao rukovaoca podacima o ličnosti za sve upite i zahteve u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti su: kontakt telefon: +381 11 30 72 400; i mejl adresa: info.apa@molsoncoors.com
7.7 Mere zaštite podataka o ličnosti
Organizator preduzima tehničke, organizacione i kadrovske mere sigurnosti za zaštitu podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmena, te od neovlašćenog otkrivanja ili pristupa.
Učestvovanjem na Konkursu Učesnik potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da niti jedan prenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran, odnosno da, iako Organizator sprovodi sve komercijalno razumne zaštitne mere, isti ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene putem nje, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.
7.8 Konkurs ni na koji način nije povezan sa kompanijom Meta (Fejsbukom ili Instagramom), odnosno Facebook ili Instragram isti ne promovišu niti sponzorišu.
Shodno Pravilima, podaci koje Učesnici dostavljaju Organizatoru koriste se isključivo za potrebe dostave nagrada, dok objavljivanje bilo kakvog sadržaja na Fejsbuku ili Instagramu podleže pravilima predmetne društvene mreže, usled čega Organizator upozorava Učesnike da sve podatke o ličnosti u vezi sa učešćem na Konkursu dostavljaju direktno Organizatoru, a ne objavljivanjem na Fejsbuku ili Instagramu. U suprotnom, tj. u slučaju objave bilo kakvog sadržaja od strane Učesnika na Fejsbuku ili Instagramu (ili bilo kojoj drugoj društvenoj mreži), smatraće se da je ista učinjena svojevoljno, te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj takvih objava, niti njihovu eventualnu zloupotrebu od strane bilo kojih trećih lica. Takođe, u tom slučaju će se smatrati da Učesnici poseduju sva potrebna ovlašćenja za objavljivanje takvog sadržaja.

8. Diskvalifikacija iz konkursa

8.1. Zabranjena je upotreba bilo koje vrste kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može da ometa, onemogući, naškodi ili zloupotrebi. Ovakvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz takmičenja.
8.2. Svi izmenjeni i uređeni komentari neće biti prihvaćeni kao odgovori i neće biti uvršteni u uži izbor za nagrade.
8.3. Organizator će nadgledati i kontrolisati ceo tok učešća na Konkursu svakog od Učesnika. Za svaki pokušaj zloupotrebe, prevare ili bilo koje druge nezakonite radnje, prema ovim licima, Organizator će preduzeti zakonom propisane mere.

9. Isključenje i ograničenje odgovornosti

9.1. Organizator ne odgovara za štetu koju je pretrpeo Dobitnik, a koja je prouzrokovana isključivom radnjom tog lica, kao ni radnjama trećih lica za koje Organizator nije odgovoran.

10. Završne odredbe

10.1. Pitanja o Konkursu Učesnici mogu postaviti na Instagram stranici Jelen Pivo u vidu privatne poruke.
10.2. Konkurs se može prekinuti u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, ili koje nije mogao da predvidi, spreči, otkloni ili izbegne, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.
10.3. O mogućem prekidu Konkursa učesnici će biti obavešteni putem Instagram stranice Organizatora: https://www.instagram.com/jelenpivo/ .
10.4. Organizator obaveštava sve Učesnike ovog takmičenja da Konkurs ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ne naplaćuje direktno ili indirektno ni na koji način i ni pod kojim uslovima.
Prijavom za učešće na ovom konkursu svaki Učesnik potvrđuje da je upoznat sa pravom Organizatora da ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, beleške, fotografije i druge materijale koje smatra neprihvatljivim, jer nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje promoviše Organizator (poruke koje se odnose na: nasilje, dovođenje maloletnika u vezu sa alkoholom, podsticanje prekomerne konzumacije, povezivanje alkohola i vožnje, pozivanje na nacionalno, versko, rasno ili bilo koje drugo nasilje biće otklonjeni, kao i koje druge vrste netrpeljivosti koje nisu u skladu sa politikom promocije brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju i sl.). Takođe, prijavom za učešće na ovom Konkursu, svaki Učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala i da Organizator nije odgovoran za štetu koja može nastati usled zloupotrebe podataka dostavljenih na ovaj način, te da se lični podaci dobitnika prikupljaju isključivo u svrhu identifikacije dobitnika poklona i dodele nagrada, kao i da učesnici budu obavešteni o svom pravu da opozove svoju saglasnost na davanje podataka o ličnosti.
10.5. U slučaju spora između Organizatora i učesnika, nadležan je sud u Beogradu, a primenjivaće se regulativa Republike Srbije.
10.6. Ova Pravila se objavljuju na Instagram stranici Jelen Pivo i biće dostupna tokom trajanja Konkursa. U Beogradu, 08.05.2024. godine.

ORGANIZATOR:
APATINSKA PIVARA APATIN D.O.O.
Igor Vukašinović, Generalni direktor